සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී අසන මූලික ප්‍රශ්න

සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට යාමට පෙර මේ ගැටලු වලට ලබාදිය යුතු පිළිතුරු පිලිබඳ දැනගන්න.

සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී අසන පොදු ප්‍රශ්න 

  1. Tell me about yourself

Interview එකකදී මුලින්ම අහන ප්‍රශ්නය තමයි මේක. මේ වගේ වෙලාවට කියන්න ඕන points ටිකක් පහතින් බලාගන්න පුලුවන්.

  • ඔබගේ නම
  • විවාහක/අවිවාහක බව
  • දැනට ලබා තිබෙන අධ්‍යාපනික සුදුසුකම්
  • දැනට ඔබ කරන රැකියාව 

 

  1. What are your greatest strengths/weaknesses?

මේකෙදී interview panel එක මගින් කරන්නේ ඔබ ඔබගේ strengths/weaknesses හඳුනාගෙන තිබෙනවාද කියලා මැන බැලීමක්. ඒ වගේම ආයතන කටයුතු වලදී ඔබට ගැටළු වලට මුහුණදීමේ හැකියාව කොහොමද කියලත් මේ ප්‍රශ්නයට ඔබ දෙන පිළිතුරු වලින් තීරණය කරන්න ඔවුන් පෙළඹෙනවා. මේ වගේ වෙලාවට මේ වගේ පිළිතුරක් දුන්නොත් හොඳයි.

“My strength is my ability to handle change. As customer service manager at my last job, I was able to turn around a negative working environment and develop a very supportive team. As far as weaknesses, I feel that my management skills could be stronger, and I am constantly working to improve them.”

 

  1. Where do you see yourself in five years?

මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී interview panel එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබ ඔවුන් සමඟ දීර්ඝ කාලයක් රැඳී සිටිනවාද  කියලා. එවිට මේ වගේ පිළිතුරක් දුන්නොත් හොඳයි.

I definitely see myself employed within this company for the next five years and beyond. I feel as though your company and I share some of the same values, such as _______ and _________. I would really like to take those to a superior level with the help of this company. This is definitely the position I’ve been preparing for and I am excited about the opportunity to work with you for the next five years.

උදා: ඔබ Accounting field රැකියාවකට අයදුම් කරනවානම් ඔබ තව අවුරුදු 5කින් Senior Accountant  වැනි තනතුරක් සඳහා අවශ්‍ය වගකීම්, කාර්යයන් හා සුදුසුකම් ද වැඩි දියුණු කරගන්නා ආකාරයත් පැහැදිලි කරන්න.

 

  1. Why do you want to work for us?

මෙයත් සම්මුඛ පරීක්ෂණ වලදී අසන ඉතා සුලබ ප්‍රශ්නයක්. එහිදි ඔබ ආයතනයේ පසුබිම, සාරධර්ම වැනි දෑ පිළිබඳව දැනුවත් වී සිටීම වැදගත්. 

 

  1. Why did you leave your last job?

මේ වගේ ප්‍රශ්නයකදී මතක තබාගන්න ඔබ කිසිවිටෙකත් ඔබගේ කලින් ආයතනය හෝ ඉහළ නිලධාරින් පිළිබඳව වැරදි නොපැවසිය යුතුයි. මෙහිදී ඔබගේ ආකල්ප කෙසේද යන්න ඔවුන්ට මැන බැලීම පහසු නිසා කරුණු භාවිතයේදී ඉතා ප්‍රවේශම් වන්න. 

 

  1. Do you have any questions for us?

මෙහිදී පිළිතුරු දීමේදී එකවරම ඔබගේ වේතනය පිළිබඳව අසන්න එපා. ඒ වෙනුවට ඔබට රැකියාව ලැබුනොත් ඔබට ඇති වගකීම් වැනි කරුණු විමසිය හැකියි.

 

       7. Why Should We Hire You?

මෙවැනි ප්‍රශ්නයකදී ඔබ අයදුම් කළ රැකියාවට ඔබ සතු සුදුසුකම් හා අත්දැකීම් පිලිබඳ පැවසීම යෝග්‍යයි. ඒ වගේම ඕනෑම working environment එකක වැඩ කිරීමේ හැකියාව ඔබට තිබෙන බව තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය කරුණුද පවසන්න.